CBD & CBG Hemp Flower By TKO (Full Spectrum)

  • Sale
  • Regular price $ 14.99

Click here to be notified by email when CBD & CBG Hemp Flower By TKO (Full Spectrum) becomes available.


CBD & CBG Hemp Flower

Under 0.3% Delta9 THC

Strains:

T1 (Hybrid)

Cherry Blossom (Hybrid)

Stormy Daniels (Hybrid)

The White (CBDG)

Elektra (Hybrid)

Moon Rocks (Hybrid)